οικογένεια και γονιμότητα στην Ελλάδα

Γαμηλιότητα (γάμοι ανά 1000 κατοίκους): από τη δεκαετία του ’60 παρατηρείται πτωτική τάση της γαμηλιότητας στην Ελλάδα. Ενώ το 1965 το ποσοστό γαμηλιότητας ήταν 9.4%, το 1995 το ποσοστό πέφτει στο 6.1%. Παρόλα αυτά το ποσοστό είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5.1%).

Συνέχεια

Advertisements